تلفن تماس 

دفتر نهاد:  33033210-011 

فکس:  33033210-011 

آدرس: مازندران، ساری، کلیومتر 7 جاده فرح آباد، دانشگاه پیام نور استان مازندران